Arad, calea Victoriei nr. 35B-37, Tel: 0257-939

Serviciul Dispecerat și Monitorizare

Serviciul Dispecerat și Monitorizare

Nume prenume șef: Crainic Silviu-Florin

Adresa: Bulevardul Revoluției nr. 97

Telefon dispecerat apel de urgență: 0257 – 939

               Florin Crainic: 0357 – 809790

Atribuții:

 1. Cunoaşte permanent capacitatea operativă a poliţiei locale (în măsura în care i-a fost comunicată), efectivele de agenţi aflaţi în misiune şi mijloacele tehnice angajate în diferite acţiuni precum și misiunile pe care le au de îndeplinit patrulele aflate în serviciu, consemnând orice modificare intervenită în structura operativă de la începutul turei (numărul şi repartizarea în teritoriu a patrulelor), asigură menținerea legăturii permanente cu patrulele aflate în misiune, cărora le transmite dispoziţii primite pentru acestea, de la conducerea Direcției Generale Poliţia Locală Arad sau de la şeful Dispeceratului și primește rapoarte de îndeplinire a misiunilor, alertând echipajul/echipajele de intervenţie operativă pentru sprijinirea patrulelor aflate în dificultate;
 2. Supraveghează permanent sistemul automat de alarmare, luând măsuri pentru intervenţia de îndată a echipei operative în caz de declanşare a alarmei la vreunul dintre obiectivele monitorizate prin sistemul automat de alarmare de la Dispecerat  și monitorizează obiectivele cu ajutorul camerelor video amplasate în zonele de competenţă, furnizând permanent date şi informaţii, în timp real, privind încălcarea normelor legale şi eventualele stări de pericol, facilitând sesizarea şi intervenţia operativă în funcţie de nevoi;
 3. Înregistrează şi raportează şefului de serviciu evenimentele deosebite transmise de cetăţeni sau luate la cunoştinţă prin orice alt mod, ia primele măsuri de intervenţie în cazuri urgente şi raportează şefului de serviciu, acţionând în vederea aplicării măsurilor stabilite în caz de calamitate, catastrofă, incendii de mari proporţii sau alte situaţii de acest gen;
 4. Preia solicitările şi reclamaţiile primite telefonic prin intermediul  numărului  0257-939 şi le transmite compartimentelor de specialitate, ia primele măsuri pentru intervenţia echipei operative, întocmind  rapoarte de activitate și de sinteză în care vor fi menţionate evenimentele  şi măsurile luate, modul de îndeplinire și durata intervenției, pe care le înaintează superiorilor ierarhici;
 5. Contribuie la menținerea ordinii și liniștii publice în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică al Municipiului Arad, aprobat în condițiile legii;
 6. Participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;
 7. Participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, la prevenirea și combaterea infracționalității stradale;
 8. Acordă, pe teritoriul Municipiului Arad, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice;
 9. Contribuie la asigurarea fluenței circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență;
 10. Verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere;
 11. Cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal (imagini video), dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 12. Accesează, în condițiile legii, baza de date a Ministerului Afacerilor Interne și a Oficiului Național Registrul Comerțului, în vederea efectuării și comunicării rezultatului verificărilor de date confidențiale, persoanelor abilitate;
  – respectă procedurile de sistem și operaționale pentru activitatea pe care o desfășoară în cadrul serviciului, în vederea atingerii obiectivelor specifice serviciului;
  –  participă la realizarea obiectivelor specifice pentru activitatea desfășurată;
  – asigură ducerea la îndeplinire a acțiunilor preventive/ corective inițiate la nivelul serviciului din care face parte, sau inițiate de managementul de vârf sau de RaC PMA;
  –  propune măsuri de îmbunătățire a procesului din care face parte activitatea desfășurată și inițiază acțiuni preventive;
  – participă la identificarea riscurilor în cadrul serviciului și la evaluarea acestora;
  – ia cunoștință și implementează acțiunile prevăzute în Registrul de riscuri al serviciului unde lucrează;
  – respectă prevederile codului etic, ale regulamentului intern și ale celorlalte norme interne privind conduita în cadrul direcției;
  – în cazul înregistrărilor privind calitatea, răspunde de: calitatea informațiilor incluse în aceste înregistrări; forma și modul de prezentare a acestora; datarea și semnarea înregistrărilor; utilizarea formularelor codificate stabilite;
  – îndosariază și păstrează în cadrul serviciului înregistrările pe care le-a întocmit;
  – pune la dispoziția factorilor responsabili de funcționarea SMC înregistrările calității solicitate;
  – în cazul identificării unor dovezi în ceea ce privește existența unor posibile fraude, acte de corupție sau orice altă activitate ce poate afecta în sens negativ interesele majore ale PMA, aduce deîndată respectivele dovezi la cunoștința șefului ierarhic superior;
 13. Dispeceratul îşi desfăşoară activitatea NON-STOP ( permanent).
Sari la conținut