Arad, calea Victoriei nr. 35B-37, Tel: 0257-939

Serviciul Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal

Serviciul Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal

Nume Prenume Sef : PECICAN CORINA RODICA
Adresa : Bdul Revoluției nr. 74
Telefon . 0257/709924

Atribuțiile șefului de serviciu
–         organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea funcţionarilor publici din cadrul serviciului;
–         asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către funcţionarii publici din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea serviciului;
–         asigură participarea personalului din subordine la pregătirea de specialitate, în conformitate cu tematica stabilită;
–         asigură şi răspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea serviciului;
–         verifică şi semnează adresele, referatele, răspunsurile la petiţii etc., întocmite şi redactate de către funcţionarii publici din cadrul serviciului;
–         gestionează şi asigură circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea lor;
–         informează de îndată directorul general despre toate evenimentele survenite în activitatea serviciului şi ţine evidenţa acestora;
–         desfăşoară activităţi eficiente pentru ca întregul personal din subordinea sa să execute corespunzător sarcinile ce-i revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite;
–         propune recompense şi sancţiuni corespunzătoare;
–         controlează respectarea disciplinei în autorizare pe raza teritoriului administrativ al Municipiului Arad, privind:
–         emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare;
–         executarea lucrărilor de construcţii numai pe bază de autorizaţii valabile;
–         executarea lucrărilor de construcţii cu respectarea prevederilor autorizaţiilor de construire/desfiinţare şi a proiectelor tehnice;
–         controlează avizarea, executarea şi recepţionarea calitativă a lucrărilor edilitar – gospodăreşti pe teritoriul administrativ al Municipiului Arad;
–         efectuează controale pentru identificarea persoanelor care execută lucrări pe terenul aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Arad, fără aviz de săpătură sau cu încălcarea prevederilor acestuia ori care nu refac, în termenul stabilit, spaţiile afectate de lucrările de săpătură, la structura şi forma iniţială;
–         verifică şi identifică imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;
–         verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;
–         controlează legalitatea amplasării materialelor de publicitate;
–         se deplasează pe teren în vederea soluţionării petiţiilor;
–         cercetează la faţa locului şi analizează detaliat toate aspectele sesizate în petiţii;
–         întocmeşte şi redactează răspunsurile la petiţii, cu indicarea temeiului legal al soluţiei adoptate;
–         constată contravenţiile prevăzute în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările şi completările ulterioare, din sfera de competenţă a organelor de control ale administraţiei publice locale, precum şi în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 235 din 30 iulie 2015 de aprobare a Regulamentului privind avizarea, executarea, urmărirea şi recepţionarea calitativă a lucrărilor edilitar – gospodăreşti (carosabil, trotuare, platforme, alei şi zone verzi) din municipiul Arad;
–         întocmeşte procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;
–         aplică sancţiunile contravenţionale sau, după caz, înaintează Primarului Municipiului Arad procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmite, în vederea aplicării sancţiunilor contravenţionale principale şi a celor complementare;
–         îndeplineşte procedura de comunicare a proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;
–         constată infracţiunile prevăzute în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
–         întocmeşte note sau procese verbale de constatare a infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
–         întocmeşte şi redactează sesizări în legătură cu infracţiunile constatate şi le înaintează organelor de urmărire penală;
–         întocmeşte şi redactează somaţii pentru desfiinţarea construcţiilor realizate ilegal pe terenul aparţinând domeniului public;
–         participă la acţiunile de demolare a construcţiilor de orice fel, în calitate de reprezentant al autorităţii administraţiei publice locale;
–         verifică îndeplinirea, în termenele stabilite, a măsurilor dispuse în procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi în somaţiile emise;
–         ţine evidenţa proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor încheiate de către funcţionarii publici din cadrul serviciului;
–         completează registrul de evidenţă a proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;
–         înaintează la organul fiscal competent procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, în vederea executării amenzilor neachitate în termenul legal;
–         se documentează cu privire la conţinutul noilor acte normative;
–         dă relaţii în legătură cu legislaţia în vigoare;
–         operează date cu caracter personal, în vederea încheierii proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, cu respectarea prevederilor Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27/04/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

–         întocmeşte raportul privind activitatea săptămânală a personalului din subordine şi îl prezintă directorului general;
–         conduce autovehiculele aflate în dotarea serviciului;
–        elaborează şi revizuiește fişele posturilor pentru personalul din subordine, în condiţiile legii;
–         stabileste atribuţiile şi obiectivele individuale pentru personalul din subordine;
–         îndeplineşte şi alte atribuţii, la solicitarea directorului general;
–     identifică activitățile procedurale din cadrul compartimentului pe care îl coordonează;
–         stabilește/ actualizează/ revizuiește obiectivele specifice activităților din compartimentul pe care îl coordonează și le aduce la cunoștință personalului din subordine;
–         elaborează/ actualizează/ revizuiește procedurile compartimentului de specialitate care îl coordonează. Monitorizează aplicarea procedurilor comunicate angajaților și verifică aplicarea acestora;
–         se asigură că pentru toate situațiile în care, datorită unor circumstanțe deosebite, apar abateri față de procedurile aprobate, se întocmesc documente adecvate, aprobate la un nivel corespunzător, înainte de efectuarea operațiunilor;
–          coordonează procesul de gestionare a riscurilor, a procesului de management și gestionare a funcțiilor sensibile a  compartimentului de specialitate;
–          completează chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial, Chestionarul de autoevaluare al compartimentului – Anexa nr. 4.1 pe care le transmit la secretarul Comisiei de Monitorizare a dezvoltării SCIM pentru centralizare și aprobare, în vederea întocmirii situației sintetice;
–         asigură difuzarea și respectarea în cadrul compartimentului a normelor interne de conduită – codul etic, regulamentul intern, dispoziții, note interne etc;
–         elaborează și actualizează periodic fișe de post și anual rapoarte de evaluare a performanțelor profesionale individuale a personalului din subordine;
–         răspunde de asigurarea condițiilor de derulare a auditurilor planificate pentru compartimentul coordonat; participă la auditul intern împreună cu persoanele nominalizate și prezintă toate datele solicitate de auditori în legătură cu obiectivul auditului;
–         inițiază și asigură realizarea acțiunilor corective/preventive rezultate în urma depistării de neconformități/posibilității de apariție a neconformităților în cadrul compartimentului pe care îl coordonează;
–          asigură ducerea la îndeplinire a acțiunilor corective/preventive, la nivelul compartimentului coordonat, inițiate de managementul de vârf;
–          propune măsuri de îmbunătățire a proceselor în care sunt implicați și inițiază acțiuni preventive.
–          se asigură că resursele necesare pentru funcționarea sistemul de management al calității sunt disponibile;
–         difuzează în interiorul compartimentului toate documentele Sistemului de Management al Calității, utilizând numai reviziile / edițiile valabile ale acestora;
–         întocmește și menține la zi o listă de evidență a documentelor elaborate intern;
–         în cazul identificării unor dovezi în ceea ce privește existența unor posibile fraude, acte de corupție sau orice alta activitate ce poate afecta în sens negativ interesele majore ale PMA, aduce deîndată respectivele dovezi la cunoștința șefului ierarhic superior;
–         raportează anual realizarea obiectivelor specifice, a indicatorilor de performanță și a valorilor țintă;
–         contribuie la realizarea Planului de management la nivelul PMA;
–         asigură continuitatea activității prin măsuri adecvate, în cazul apariției unor situații generatoare de întreruperi de activitate;
–         sprijină și promovează valorile etice și integritatea profesionala si personala a salariaților PMA. prin acțiunile întreprinse, deciziile luate și exemplul personal;
–         efectuează instructajul specific locului de muncă și instructajul periodic în domeniul situațiilor de urgență pentru personalul din subordine.
–          în situația observării unui incendiu anunță serviciile de urgență 112 și ia măsuri pentru limitarea și stingerea incendiului cu mijloacele de primă intervenție;
–         respectă reglementările tehnice și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor și nu primejduiește prin deciziile luate viața, bunurile și mediul;
–         respectă normele specifice de protecție civilă, participă la activitățile de pregătire specifice și contribuie la ducerea la îndeplinire a măsurilor și acțiunilor prevăzute în planurile de pregătire și programele de protecție civilă, sau a celor dispuse de autoritățile abilitate pe timpul acțiunilor de intervenție și de restabilire a stării de normalitate.:=
            atribuțiile postului de execuție:

–   controlează  respectarea  disciplinei în  autorizare pe raza teritoriului administrativ al municipiului Arad, privind:
–          emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare;
–          executarea lucrărilor de construcţii numai pe bază de autorizaţii valabile;
–          executarea lucrărilor de construcţii cu respectarea prevederilor autorizaţiilor de construire/desfiinţare şi a proiectelor tehnice;
–          controlează autorizarea, executarea şi recepţionarea calitativă a lucrărilor edilitar – gospodăreşti pe teritoriul administrativ al Municipiului Arad;
–          efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii a părţii carosabile şi pietonale;
–          verifică şi identifică imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;
–          verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;
–          controlează legalitatea amplasării materialelor de publicitate;
–          participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie de construire pe domeniul public sau privat al Municipiului Arad ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;
–          primeşte de la şeful de serviciu petiţiile repartizate pentru soluţionare;
–          se deplasează pe teren în vederea soluţionării petiţiilor;
–          cercetează la faţa locului şi analizează detaliat toate aspectele sesizate în petiţiile repartizate;
–          întocmeşte şi redactează răspunsurile la petiţiile repartizate, cu indicarea temeiului legal al soluţiei adoptate;
–          constată contravenţiile prevăzute în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările și completările ulterioare, din sfera de competenţă a organelor de control ale administraţiei publice locale, precum şi în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 235 din 30 iulie 2015 privind aprobarea Regulamentului privind avizarea, autorizarea, executarea, urmărirea şi recepţionarea calitativă a lucrărilor edilitar – gospodăreşti (carosabil, trotuare, platforme, alei şi zone verzi) din municipiul Arad;
–          întocmeşte procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;
–          aplică sancţiunile contravenţionale sau, după caz, înaintează Primarului Municipiului Arad procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmite, în vederea aplicării sancţiunilor contravenţionale principale şi a celor complementare;
–          îndeplineşte procedura de comunicare a proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;
–          constată infracţiunile prevăzute în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
–          întocmeşte note sau procese verbale de constatare a infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
–          întocmeşte şi redactează sesizări în legătură cu infracţiunile constatate şi le înaintează, după ce au fost semnate, organelor de urmărire penală;
–          întocmeşte şi redactează somaţii pentru desfiinţarea construcţiilor realizate ilegal pe terenul aparţinând domeniului public;
–          verifică îndeplinirea, în termenele stabilite, a măsurilor dispuse în procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi în somaţiile emise;
–          completează registrul de evidenţă a proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi actualizează evidenţa computerizată a acestora;
–          înaintează la organul fiscal competent procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în vederea executării amenzilor neachitate în termenul legal;
–          predă şefului serviciului corespondenţa repartizată spre soluţionare;
–          se documentează cu privire la conţinutul noilor acte normative;
–          dă relaţii în legătură cu legislaţia în vigoare;
–          operează date cu caracter personal, în vederea încheierii proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, cu respectarea prevederilor Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27/04/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
–          conduce autovehiculele aflate în dotarea serviciului;
–          îndeplineşte şi alte atribuţii, la solicitarea şefilor ierarhici, în limita competenţei profesionale;
–          respectă procedurile de sistem și operaționale pentru activitatea pe care o desfășoară în cadrul compartimentului, în vederea atingerii obiectivelor specifice compartimentului;
–          participă la realizarea obiectivelor specifice pentru activitatea desfășurată;
–          asigură ducerea la îndeplinire a acțiunilor preventive / corective inițiate la nivelul compartimentului din care face parte, sau inițiate de managementul de vârf;
–          propune măsuri de îmbunătățire a procesului din care face parte activitatea desfășurată și inițiază acțiuni preventive;
–          participă la identificarea riscurilor în cadrul compartimentului și la evaluarea acestora;
–          implementează acțiunile prevăzute în Registrul de riscuri al compartimentului unde lucrează;
–          respectă prevederile codului etic, ale regulamentului intern și ale celorlalte norme interne privind conduita în cadrul instituției;
–          în cazul înregistrărilor  privind calitatea, răspunde de: calitatea informațiilor incluse în aceste înregistrări; forma și modul de prezentare a acestora; datarea și semnarea înregistrărilor; utilizarea formularelor codificate stabilite;

Sari la conținut