Arad, calea Victoriei nr. 35B-37, Tel: 0257-939

Biroul Tehnic Informatic

Biroul Tehnic Informatic

Nume prenume șef: Albulescu Adrian Constantin

Adresa: Calea Victoriei nr. 35B-37

Telefon: 0357 – 445937

Program: Luni – Joi 8.00-17.00, Vineri 8.00-14.00

Atribuții:

1. Respectă procedurile de sistem și operaționale pentru activitatea pe care o desfășoară în cadrul serviciului, în vederea atingerii obiectivelor specifice serviciului;
2. Participă la realizarea obiectivelor specifice pentru activitatea desfășurată;
3. Asigură ducerea la îndeplinire a acțiunilor preventive/ corective inițiate la nivelul serviciului din care face parte, sau inițiate de managementul de vârf sau de RaC PMA;
4. Propune măsuri de îmbunătățire a procesului din care face parte activitatea desfășurată și inițiază acțiuni preventive;
5. Participă la identificarea riscurilor în cadrul serviciului și la evaluarea acestora;
6. Ia cunoștință și implementează acțiunile prevăzute în Registrul de riscuri al serviciului unde lucrează;
7. Respectă prevederile codului etic, ale regulamentului intern și ale celorlalte norme interne privind conduita în cadrul direcției;
8. În cazul înregistrărilor privind calitatea, răspunde de: calitatea informațiilor incluse în aceste înregistrări; forma și modul de prezentare a acestora; datarea și semnarea înregistrărilor; utilizarea formularelor codificate stabilite;
9. Îndosariază și păstrează în cadrul serviciului înregistrările pe care le-a întocmit;
10. Pune la dispoziția factorilor responsabili de funcționarea SMC înregistrările calității solicitate;
11. În cazul identificării unor dovezi în ceea ce privește existența unor posibile fraude, acte de corupție sau orice altă activitate ce poate afecta în sens negativ interesele majore ale PMA, aduce deîndată respectivele dovezi la cunoștința șefului ierarhic superior;
12. Asigură înzestrarea unităţii cu tehnică de comunicaţii şi informatică, menţinerea lor în perfectă stare de funcţionare, controlează exploatarea, întreţinerea, depozitarea şi ţinerea evidenţei materialelor de comunicaţie şi informatică;
13. Organizează şi răspunde de funcţionarea neîntreruptă a legăturilor prin toate categoriile de mijloace de comunicaţii şi informatică, precum şi transmiterea la timp a documentelor operative prin sistemul de comunicaţie;
14. Controlează şi asigură cunoaşterea permanentă a situaţiei mijloacelor de comunicaţie şi informatică din instituţie;
15. Menține în stare de funcționare grupul electrogen prin revizii săptămânale și generale(anuale);
16. Ține evidența consumului și alimentează cu combustibil grupul electrogen;
17. Îndosariază și păstrează în cadrul biroului documentele privind situația întregului sistem informatic și a grupului electrogen;
18. Ține evidența garanțiilor, reviziilor sau a altor acte care fac referire la întregului sistem informatic și a grupului electrogen;
19. Verifică cazurile care pun în pericol integritatea sistemelor de comunicaţii (telefonie, emisie-recepție) și informatică;
20. Furnizează date privind arhiva de imagini şi date care constituie material probatoriu şi facilitează analiza evenimentelor înregistrate, la solicitarea organelor abilitate;
21. Urmărește și intervine pentru exploatarea corectă a mijloacelor de comunicaţie şi informatică şi a protecţiei lor împotriva bruiajului radio;
22. Gestionează versiunile aplicaţiilor software instalate în sistem, atât aplicaţii de bază cât şi specifice;
23. Oferă asistenţă tehnică de specialitate pentru compartimentele Direcției Generale Poliţia Locală Arad;
24. Administrează reţeaua informatică a Direcției Generale Poliţia Locală Arad;
25. Coordonează realizarea reţelelor de calculatoare şi alocarea echipamentelor în cadrul instituţiei;
26. Pune în funcţie echipamentele şi tehnica de calcul şi configurează echipamentele instalate;
27. Împlementează şi menţine protecţia sistemelor informatice la atacuri specifice;
28. Participă în comisiile de recepţie a echipamentelor informatice, elementelor de reţea sau comunicaţii IT;
29. Urmăreşte menţinerea în stare de funcţionare a instalaţiilor tehnice de pază şi alarmare, și a sistemelor de supraveghere video, sesizând imediat formaţiunea de lucru şi conducerea instituţiei în cazul apariţiilor unor defecţiuni;
30. Comunică, de îndată, în scris, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competența sa, de care a luat cunoștință cu ocazia îndeplinirii misiunilor și activităților specifice;
31. Îndeplineşte orice alte atribuţii primite de la șeful ierarhic superior, atribuții stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

Sari la conținut