Arad, calea Victoriei nr. 35B-37, Tel: 0257-939

Biroul Protectia Mediului

Biroul Protecția Mediului

Nume prenume șef: Balint Laviniu Mihai

Adresa: Calea Victoriei nr. 35B-37

Telefon: 0357 – 445937

Program: Luni – Joi 8.00-17.00, Vineri 8.00-14.00

Atribuții:

a) Verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei în locurile publice;
b) Controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
c) Sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;
d) Participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizooțiilor;
e) Identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Arad sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;
f) Verifică igienizarea, conform normelor privind păstrarea curăţeniei surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor râurilor şi a cursurilor de ape ce traversează municipiul Arad;
g) Verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
h) Verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;
i) Verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;
j) Verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;
k) Verifică respectarea programului de lucrări privind asigurarea curăţeniei stradale de către firmele de salubritate;
l) Verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spaţiilor verzi de către firmele abilitate;
m) Verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;
n) Veghează la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi;
o) Veghează la aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea rezidurilor lichide şi solide pe domeniul public, în ape curgătoare şi lacuri;
p) Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a) – o), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale;
q) Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

Sari la conținut