Biroul Resurse Umane

Biroul Resurse Umane, al cărui şef este subordonat şefului Poliţiei Locale, îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) ţine evidenţa funcţiilor publice, a funcţionarilor publici şi a personalului contractual;

b) colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, realizând comunicările privind funcţiile publice vacante şi modificările intervenite în datele personale ale funcţionarilor publici ai Poliţiei Locale Arad;

c) se preocupă de posibilităţile de perfecţionare ale angajaţilor instituţiei prin informarea şefilor de serviciu/ birou/ compartiment, cu privire la cursurile de pregătire şi perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici sau de către alte instituţii specializate;

d) concepe şi redactează referate şi dispoziţii cu privire la: modificarea salariului prin trecerea într-un grad superior, avansare în clasă, sancţiuni disciplinare, mutarea funcţionarilor dintr-un compartiment în altul, angajarea sau numirea în funcţie, numirea comisiilor de concurs şi cele pentru soluţionarea contestaţiilor, încetarea raporturilor de muncă, delegări, detaşări, numiri temporare în funcţie etc.

e) elaborează proiecte de hotărâri referitoare la suplimentarea şi modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Poliţiei Locale Arad;

f) acordă asistenţă de specialitate compartimentelor şi serviciilor din cadrul Poliţiei Locale Arad;

g) monitorizează posturile vacante şi participă la organizarea concursurilor pentru ocuparea acestora, în calitate de secretar al comisiei de concurs;

h) întocmeşte şi ţine evidenţa dispoziţiilor de numire şi eliberare din funcţie a funcţionarilor publici, de sancţionare, de acordare a unor sporuri prevăzute de lege, de detaşare, de trecere temporară în altă muncă, de promovare, de modificare a retribuţiei;

i) înaintează Compartimentului Juridic actele redactate de Biroul Resurse Umane, în vederea obţinerii vizei de legalitate;

j) ţine evidenţa concediilor de odihnă, a învoirilor, concediilor pentru evenimente deosebite, concediilor pentru studii, concediilor pentru îngrijirea copiilor până la doi ani, ş.a.;

k) întocmeşte şi depune în termen dosarele de pensionare pentru limită de vârstă şi invaliditate, urmărind rezolvarea lor;

l) ţine evidenţa militară;

m) ţine evidenţa declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese ale funcţionarilor publici şi sesizează conducerii în timp util situaţiile de incompatibilitate şi conflictele de interese;

n) întocmeşte şi eliberează adeverinţe cu vechimea în muncă şi în vederea completării vechimii în muncă, cu salariul de bază, pentru Inspecţia Muncii, pentru scoatere din şomaj sau ajutor social, pentru ambasade sau consulate, pentru întocmirea dosarelor de pensionare;

o) acordă asistenţă de specialitate evaluatorilor şi funcţionarilor publici care urmează să fie evaluaţi;

p) asigură întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale ale angajaţilor instituţiei;

q) asigură confidenţialitatea datelor personale;

r) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.