Compartiment Protectia Mediului

Poliţiştii locali din cadrul Compartimentului Protecţia Mediului au următoarele atribuţii:

a) verifică respectarea normelor privind privind păstrarea curăţeniei în locurile publice;
b) controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
c) sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;
d) participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;
e) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Arad sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;
f) verifică igienizarea, conform normelor privind păstrarea curăţeniei surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor râurilor şi a cursurilor de ape ce traversează municipiul Arad;
g) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
h) verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;
i) verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;
j) verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;
k) verifică respectarea programului de lucrări privind asigurarea curăţeniei stradale de către firmele de salubritate;
l) verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spaţiilor verzi de către firmele abilitate;
m) verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;
n) veghează la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi;
o) veghează la aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea rezidurilor lichide şi solide pe domeniul public, în ape curgătoare şi lacuri;
p) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a) – o), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale;
q) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.