Compartimentul Juridic – Contencios

Compartimentul Juridic – Contencios, aflat în subordonarea directă şi exclusivă a directorului general al Poliţiei Locale Arad, îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) comunică instanţelor judecătoreşti copii certificate ale documentelor solicitate de acestea în legătură cu litigiile în care Poliţia Locală Arad este parte, conform prevederilor legale;
b) sesizează conducerea Poliţiei Locale Arad cu privire la orice aspecte legate de nerespectarea legislaţiei în vigoare pe care le constată în activitatea structurilor instituţiei;
c) transmite, la cererea instanţelor judecătoreşti sau a altor instituţii abilitate, informaţiile solicitate de acestea, conform prevederilor legale;
d) aduce la cunoştinţa celorlalte structuri ale instituţiei, actele cu caracter normativ recent intrate în vigoare, acte normative ce reglementează activitatea poliţiei locale;
e) la solicitarea directorului general, colaborează la întocmirea proiectelor de hotărâre şi a dispoziţiilor primarului pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniile specifice;
f) în baza împuternicirii juridice (delegaţiei) semnate de directorul general, asigură reprezentarea Poliţiei Locale Arad în faţa instanţelor judecătoreşti, în cauzele în care Poliţia Locală Arad este parte;
g) promovează în instanţă, la iniţiativa directorului general, acţiunile care se impun în interesul Poliţiei Locale Arad;
h) la solicitarea directorului general introduce acţiuni judecătoreşti în interesul Poliţiei Locale Arad;
i) din oficiu, formulează întâmpinări, apeluri, recursuri în cauzele cu care a fost sesizat;
j) ţine evidenţa cauzelor cu care a fost sesizat, cauze în care Poliţia Locală Arad este parte, aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
k) formulează răspunsuri la sesizările şi contestaţiile formulate împotriva actelor emise de Poliţia Locală Arad;
l) verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare. Avizele pentru legalitate şi conformitate vor fi însoţite de semnătura şi parafa profesională. În cazul în care sesizează neconformităţi ce atrag neavizarea din punct de vedere juridic a documentelor, va formula şi motiva în scris ”refuzul de viză”;
m) personalul din cadrul compartimentului juridic nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat de acesta. Avizul pozitiv sau negativ precum şi semnătura vor fi aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale documentului respectiv;
n) în baza împuternicirii juridice (delegaţiei) semnate de directorul general, reprezintă Poliţia Locală Arad în cadrul şedinţelor de informare cu privire la avantajele medierii sau la şedinţele de mediere, aşa cum este prevăzut în dispoziţiile Noului Cod de Procedură Civilă;
o) atunci când consideră necesar ori când îi este solicitat, redacteză opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea acesteia;
p) este obligat să păstreze secretul profesional privitor la cauzele ce i-au fost încredinţate;
q) consilierii juridici asigură consultanţă, opinia lor fiind consultativă;
r) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, conform competenţei profesionale.