Biroul Buget, Financiar, Contabilitate

Personalul cu funcţii de execuţie din cadrul biroului are următoarele atribuţii:
a) asigură efectuarea punctajului cu magazia privind gestiunea de materiale, obiecte de inventar şi echipament;
b) asigură întocmirea lunară a statelor de plată şi a situaţiei recapitulative privind salariile;
c) asigură întocmirea ordinelor de plată, foi de vărsământ;
d) asigură întocmirea situaţiei privind planificarea plăţilor;
e) monitorizează execuţia bugetară pe structura clasificaţiei bugetare (capitole, titluri, articole şi alineate) şi prezintă lunar ordonatorului principal de credite Situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal;
f) trimestrial/anual verifică, cu ocazia prezentării situaţiilor financiare a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, încadrarea în limitele creditelor bugetare/veniturilor proprii aprobate şi repartizate pe trimestre.
g) avizează documentele privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea cheltuielilor la rubrica „Compartimentul de contabilitate”, în limita şi pe structura bugetului repartizat, numai pentru efectuarea acelor cheltuieli permise de actele normative vigoare;
h) efectuează plăţi din creditele bugetare, în limita şi pe structura bugetului aprobat, după ce au fost angajate, lichidate şi ordonanţate de ordonatorul de credite;
i) asigură plata drepturilor salariale şi a altor drepturi de natură salarială;
j) alocă, în limita bugetului aprobat, fondurile necesare pentru deplasările în ţară şi străinătate pentru personalul instituţiei, în interesul serviciului, pe baza ordinelor de
deplasare prezentate cu respectarea prevederilor legale în vigoare; ţine evidenţa operativă a acestora şi verifică deconturile, conform reglementărilor în vigoare, urmărind încadrarea în cheltuielile aprobate prin buget;
k) întocmeşte, pentru deplasările în ţară/străinătate, documentele de plată, pe baza documentaţiei emise de compartimentele de specialitate şi aprobate de ordonatorul de credite;
l) respectă nivelul baremurilor prevăzute de reglementările în vigoare, verifică deconturile prezentate şi urmăreşte restituirea sumelor neutilizare şi reconstituirea fondurilor respective;
m) asigură decontarea la timp şi în conformitate cu prevederile contractuale a obligaţiilor faţă de furnizorii de bunuri şi prestatorii de servicii;
n) întocmeşte situaţia privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate;
o) organizează activitatea casieriei în conformitate cu prevederile legale;
p) ia măsuri pentru efectuarea tuturor plăţilor în numerar, precum şi efectuarea operaţiunilor curente cu Trezoreria Municipiului Arad;
q) organizează şi conduce evidenţa contabilă conform Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Ministrului
Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor intituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare;
r) asigură respectarea normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice cu privire la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile patrimoniale şi înregistrarea lor în contabilitate;
s) răspunde de ţinerea corectă şi la zi a evidenţei financiar-contabile, conform prevederilor legii contabilităţii şi planului de conturi aprobat pentru instituţii publice şi a Normelor metodologice de aplicare a acestora;
t) verifică documentele justificative primite şi întocmeşte notele contabile pentru operaţiunile economico-financiare;
u) asigură evidenţa contabilă a debitorilor şi colaborează cu serviciul juridic pentru recuperarea creanţelor exigibile;
v) asigură evidenţa contabilă a imobilizărilor necorporale, imobilizărilor corporale şi a celor în curs;
w) asigură evidenţa contabilă a materialelor şi a obiectelor de inventar;
x) asigură evidenţa contabilă a drepturilor de personal şi a drepturilor asimilate;
y) asigură evidenţa contabilă a datoriilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor speciale;
z) asigură evidenţa contabilă a conturilor de trezorerie şi a celor deschise la băncile comerciale;
aa) asigură evidenţa rezultatului patrimonial;
bb) răspunde de întocmirea registrelor contabile obligatorii: Registrul jurnal, Registrul inventar, Cartea mare;
cc) organizează şi efectuează operaţiunile prevăzute de lege privind evidenţa contabilă a patrimoniului instituţiei;
dd) efectuează operaţiunile de înregistrare în contabilitate referitoare la rezultatele reevaluării activelor fixe corporale conform reglementărilor legale în vigoare;
ee) organizează evidenţa sintetică şi analitică, întocmeşte balanţe de verificare lunare şi răspunde pentru corectitudinea datelor înscrise în situaţiile contabile;
ff) întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale pentru activitatea instituţiei;
gg) întocmeşte situaţia execuţiei cheltuielilor bugetare angajate.
hh) răspunde de realitatea datelor înscrise în statele de plată;
ii) calculează şi întocmeşte statele de plată pentru membrii Comisiei de disciplină;
jj) stabileşte şi efectuează vărsăminte la bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate în termenele prevăzute de lege;
kk) întocmeşte şi depune lunar Declaraţia 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate;
ll) întocmeşte dările de seamă statistice lunare şi periodice privind indicatorii de muncă şi salarii pentru angajaţii instituţiei şi asigură transmiterea acestora conform legii, la Institutul Naţional de Statistică;
mm) întocmeşte şi eliberează adeverinţe privind salariile/veniturile/contribuţiile realizate de salariaţii instituţiei necesare pentru obţinerea unor credite, prezentarea la instanţa judecătorească, etc.;
nn) exercită controlul financiar preventiv propriu prin intermediul salariatului/salariaţilor desemnat/desemnaţi de ordonatorul de credite pentru: toate operaţiunile şi documentele din care derivă drepturi sau obligaţii patrimoniale între instituţie şi alte persoane fizice sau juridice, precum şi asupra folosirii fondurilor băneşti prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, în baza documentelor justificative însoţitoare corespunzătoare,
semnate în prealabil de către conducătorul compartimentului de specialitate în care urmează să se efectueze operaţiunea respectivă, acte din care să rezulte că operaţiunile sunt necesare, oportune şi legale;
oo) întocmeşte Registrul de evidenţă a operaţiunilor suspuse vizei controlului financiar preventiv propriu;
pp) întocmeşte Raportul privind activitatea de control financiar preventiv propriu;
qq) întocmeşte şi depune declaraţiile privind achitarea în termen a sumelor datorate bugetului de stat al asigurărilor sociale de stat, de sănătate, precum şi a rapoartelor
statistice;
rr) organizează şi întocmeşte dările de seamă trimestriale şi anuale asupra executării bugetului propriu;
ss) primeşte şi verifică extrasele de cont ale băncilor şi documentele însoţitoare ale acestora.
tt) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, conform competenţelor profesionale.