Dotarea și Finanțarea

Art. 48. (1) Personalul Poliţiei Locale Arad este dotat cu uniformă, însemne distinctive, mijloace
individuale de apărare, intervenţie şi imobilizare care se acordă gratuit din resursele financiare ale
instituţiei.
(2) În timpul serviciului, poliţiştii locali şi personalul contractual din Poliţia Locală Arad cu
atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local poartă uniformă şi exercită
atribuţiile prevăzute în fişa postului, potrivit prevederilor legale.
Art. 49. (1) Poliţia Locală Arad preia în condiţiile legii, patrimoniul serviciului public Poliţia Comunitară
Arad.
(2) Drepturile şi obligaţiile rezultate din contractele încheiate de Poliţia Comunitară Arad se preiau de
către Poliţia Locală Arad de la data intrării în vigoare a Regulamentului-Cadru, în limita efectivului
existent.
Art. 50. (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Poliţiei Locale Arad, instituţie publică cu
personalitate juridică, se asigură din subvenţii de la bugetul local.
(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale Arad se stabileşte conform reglementărilor
în vigoare şi se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad, la propunerea Primarului.
(3) Poliţia Locală Arad poate primi donaţii şi sponsorizări în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 51. (1) Directorul Executiv al Poliţiei Locale Arad are calitatea de coordonator secundar de credite.
(2) Ordonatorul secundar de credite cu avizul coordonatorului principal de credite întocmeşte şi
prezintă spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Arad proiectul de buget al Poliţiei Locale Arad.
Art. 52. Angajarea şi efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate în buget se aprobă de către
ordonatorul secundar de credite şi se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv
intern, care atestă respectarea condiţiilor legale, încadrarea în creditele bugetare aprobate şi destinaţia.