Șef Serviciul Ordine și Liniște Publică și Parcări 1 și 2

Nume - Prenume: ADRIAN HAVA
Adresa: P-ta Catedralei 12-13
Telefon: 0257-709210

Atribuţii șef serviciu:

 1. organizează, planifică, îndrumă, conduce, controlează și răspunde de activitatea personalului Direcției Generale Poliția Locală Arad cu atribuții în menținerea ordinii și liniștii publice, în zona de competentă teritorială;
 2. răspunde de realizarea calitativă și la termenele stabilite a lucrărilor repartizate Serviciului Ordine, Liniște Publică și Parcări 2;
 3. participă la elaborarea sau realizarea unor lucrări de complexitate sau de importanță deosebită, dispuse de conducerea Direcției Generale Poliția Locală Arad;
 4. prezintă și susține la conducerea Direcției Generale Poliția Locală Arad, lucrările și corespondența elaborate în cadrul Serviciului;
 5. informează conducerea Direcției Generale Poliția Locală Arad asupra principalelor probleme pe care le are de rezolvat sau care s-au rezolvat în absența acesteia;
 6. informează de îndată conducerea Direcției Generale Poliția Locală Arad despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea privind menținerea ordinii publice și tine evidența acestora, în zona de competență teritorială;
 7. stabilește atribuțiile și obiectivele individuale pentru personalul din subordine;
 8. evaluează performanțele profesionale individuale ale personalului din cadrul Serviciului;
 9. elaborează și revizuiește fișele posturilor pentru personalul din subordine, în condițiile legii;
 10. repartizează lucrări în mod echitabil și în concordanță cu importanța postului, pentru personalul din subordine;
 11. stabilește măsurile necesare pentru cunoașterea și aplicarea legilor și a dispozițiilor conducătorilor ierarhici privind ordinea și liniștea publică;
 12. urmărește și ia măsuri pentru cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul din subordine, a prevederilor legale ce reglementează menținerea ordinii și a liniștii publice, regulile de conviețuire socială și integritatea corporală a persoanelor;
 13. întocmește planurile de acțiune în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru Serviciul Ordine, Liniște Publică și Parcări 2 și le prezintă directorului general;
 14. participă, alături de conducerea Direcției Generale Poliția Locală Arad, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine și siguranță publică al municipiului Arad;
 15. asigură menținerea ordinii și liniștii publice în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică al municipiului Arad, în zona de competentă teritorială;
 16. organizează și coordonează activitatea de verificare a reclamațiilor și a sesizărilor adresate Direcției Generale Poliția Locală Arad, referitoare la săvârșirea unor fapte ce încalcă ordinea și liniștea publică, în zona de competentă teritorială;
 17. întocmește raportul privind activitatea săptămânală a personalului din subordine și îl prezintă șefului Direcției Generale Poliția Locală Arad;
 18. asigură instruirea zilnică a polițiștilor locali cu privire la cunoașterea situației operative din zona de competență;
 19. verifică, vizează și/ sau propune spre avizare lucrările din Serviciul Ordine, Liniște Publică și Parcări 2;
 20. participă, în condițiile legii, la elaborarea propunerilor de acte normative din domeniul de activitate al Direcției Generale Poliția Locală Arad;
 21. întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;
 22. stabilește, în condițiile legii, efectuarea orelor suplimentare peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate nelucrătoare de către personalul din subordine și propun plata sau recuperarea acestora;
 23. avizează și urmărește graficul concediului de odihnă al personalului din subordine, corespunzător normelor legale în vigoare și programului de activitate a Serviciului;
 24. realizează fișa de pontaj lunar pentru personalul din subordine, pe care o prezintă Biroului Salarizare;
 25. analizează și sprijină propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității Serviciului;
 26. asigură prezența personalului din subordine la pregătirea de specialitate, în conformitate cu tematica stabilită;
 27. analizează lunar activitatea personalului din subordine;
 28. ia măsuri pentru ca, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, polițiștii locali care execută activități în domeniul ordinii și liniștii publice să poarte uniforma specifică, cu înscrisuri și însemne distinctive, conform prevederilor legale;
 29. urmărește respectarea normelor de conduită și disciplină de către personalul Serviciului Ordine, Liniște Publică și Parcări 2;
 30. ține evidența proceselor-verbale de constatare a contravențiilor întocmite de personalul din subordine, în colaborare cu Biroul Evidență Procese-Verbale și Identificări Persoane;
 31. îndeplinește atribuții privind implementarea sistemului de control intern managerial, conform legislației în vigoare;
 32. – respectă procedurile de sistem și operaționale în vederea atingerii obiectivelor specifice serviciului;
  - stabilește obiectivele specifice activităților din serviciul pe care îl conduce și le aduce la cunoștință personalului din subordine; identifică și gestionează riscurile asociate obiectivelor;
  - face parte din echipa de gestionare a riscurilor la nivelul Primăriei Municipiului Arad;
  - evaluează cu personalul din subordine impactul și probabilitatea riscurilor identificate, stabilește expunerea la risc, întocmește planul de acțiune de contracarare a riscurilor, asigură complementarea registrului riscurilor la nivelul serviciului și îl trimite spre avizare Directorului General;
  - identifică, elaborează, actualizează activitățile procedurale din cadrul serviciului, elaborează procedurile operaționale și fișele de proces (unde este cazul) și gestionează revizuirea acestora ori de câte ori este nevoie;
  - răspunde de realizarea obiectivelor specifice pentru procesele operaționale și activitățile din subordine;
  - implementează cerințele Ordinului nr. 400/ 2015, pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial în cadrul compartimentului de specialitate, prin însușirea, respectarea și difuzarea în cadrul serviciului a prevederilor procedurilor operaționale pe standarde;
  - completează chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/ managerial pentru serviciul coordonat, îl prezintă spre avizare directorului general și îl predă responsabilului SCIM din cadrul PMA, în vederea întocmirii situației sintetice;
  - asigură difuzarea și respectarea în cadrul  serviciului a normelor interne de conduită – codul etic, regulamentul intern, dispoziții, note interne etc;
  - elaborează fișe de post și rapoarte de evaluare a performanțelor profesionale individuale a personalului din subordine;
  - întocmește informări privind funcționarea Sistemului de Management al Calității în cadrul serviciului coordonat, stadiul implementării măsurilor corective/ preventive dispuse de managementul de vârf sau rezultate în urma auditurilor interne;
  - răspunde de asigurarea condițiilor de derulare a auditurilor planificate pentru serviciul coordonat;
  - participă la auditul intern împreună cu persoanele nominalizate și prezintă toate datele solicitate de auditori în legătură cu obiectivul auditului;
  - inițiază și asigură realizarea acțiunilor corective/ preventive rezultate în urma depistării de neconformități/ posibilității de apariție a neconformităților în cadrul serviciului pe care îl coordonează;
  - asigură ducerea la îndeplinire a acțiunilor corective/ preventive, la nivelul serviciului coordonat, inițiate de managementul de vârf sau de RaC PMA;
  - propune măsuri de îmbunătățire a proceselor în care sunt implicați și inițiază acțiuni preventive;
  - difuzează în interiorul serviciului toate documentele Sistemului de Management al Calității, utilizând numai reviziile/ edițiile valabile ale acestora;
  - împreună cu RaC difuzează documentele actualizate în toate locurile unde a fost difuzat și documentul inițial și răspunde de distrugerea exemplarelor perimate ale documentelor actualizate;
  - întocmește și menține la zi o listă de evidență a documentelor elaborate intern;
  - în cazul identificării unor dovezi în ceea ce privește existența unor posibile fraude, acte de corupție sau orice altă activitate ce poate afecta în sens negativ interesele majore ale PMA, aduce deîndată respectivele dovezi la cunoștința șefului ierarhic superior.

Atribuții funcție execuție:

 1. acționează pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și pentru menținerea ordinii și liniștii publice și a curățeniei pe raza municipiului Arad;
 2. menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în zonele comerciale și de agrement, parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/ sau în administrarea municipiului Arad sau a altor instituții/ servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică;
 3. participă, împreună cu Poliția Municipiului Arad, Inspectoratul Județean de Jandarmerie Arad, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Arad, Protecția Civilă Arad și alte autorități prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente, precum și în situații de urgență;
 4. acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;
 5. constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost;
 6. intervine la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgență 112, pe principiul ,,cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine”, în funcție de specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competenței teritoriale;
 7. să conducă la sediul Direcției Generale Poliția Locală Arad sau la sediul Poliției Municipiului Arad pe cei care prin acțiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viața persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum și persoanele suspecte de săvârșirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condițiile legii. Verificarea situației acestor categorii de persoane și luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsură administrativă;
 8. să respecte planul de acțiune întocmit și aprobat de șefii ierarhici superiori;
 9. să întocmească, la ieșirea din serviciu,  raportul zilnic de activitate privind evenimentele și activitatea desfășurată în ziua respectivă;
 10. în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, ia măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente și predă făptuitorul structurii Poliției Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
 11. asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice, la solicitarea scrisă a acestora;
 12. participă la asigurarea și menținerea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;
 13. constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială și curățenia localității, stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;
 14. execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată din municipiul Arad, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;
 15. participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale, precum și pentru depistarea persoanelor și a bunurilor urmărite în temeiul legii;
 16. asigură, măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite, la solicitarea scrisă a acestora;
 17. acordă, pe teritoriul municipiului Arad, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice;
 18. verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor municipiului Arad, legate de problemele specifice serviciului;
 19. comunică, de îndată, în scris, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competența sa, de care a luat cunoștință cu ocazia îndeplinirii misiunilor și activităților specifice;
 20. în exercitarea atribuțiilor ce-i  revin este obligat să poarte uniforma specifică, în funcție de anotimp, materialele de autoapărare, stația emisie-recepție, procesele verbale de constatare a contravenției, respectiv legislația în vigoare necesară exercitării funcției;
 21. – respectă procedurile de sistem și operaționale pentru activitatea pe care o desfășoară în cadrul serviciului, în vederea atingerii obiectivelor specifice serviciului;
  -  participă la realizarea obiectivelor specifice pentru activitatea desfășurată;
  - asigură ducerea la îndeplinire a acțiunilor preventive/ corective inițiate la nivelul serviciului din care face parte, sau inițiate de managementul de vârf sau de RaC PMA;
  -  propune măsuri de îmbunătățire a procesului din care face parte activitatea desfășurată și inițiază acțiuni preventive;
  - participă la identificarea riscurilor în cadrul serviciului și la evaluarea acestora;
  - ia cunoștință și implementează acțiunile prevăzute în Registrul de riscuri al serviciului unde lucrează;
  - respectă prevederile codului etic, ale regulamentului intern și ale celorlalte norme interne privind conduita în cadrul direcției;
  - în cazul înregistrărilor privind calitatea, răspunde de: calitatea informațiilor incluse în aceste înregistrări; forma și modul de prezentare a acestora; datarea și semnarea înregistrărilor; utilizarea formularelor codificate stabilite;
  - îndosariază și păstrează în cadrul serviciului înregistrările pe care le-a întocmit;
  - pune la dispoziția factorilor responsabili de funcționarea SMC înregistrările calității solicitate;
  - în cazul identificării unor dovezi în ceea ce privește existența unor posibile fraude, acte de corupție sau orice altă activitate ce poate afecta în sens negativ interesele majore ale PMA, aduce deîndată respectivele dovezi la cunoștința șefului ierarhic superior.
 22. constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit Legii nr. 24/ 15.01.2007, republicată, actualizată, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, în speță art. 5 lit. c) - pentru „tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor și arbuștilor, deteriorări ale aranjamentelor florale și ale gazonului, distrugeri ale mușuroaielor naturale, cuiburilor de păsări și adăposturilor de animale, ale construcțiilor și instalațiilor utilitare și ornamentale existente pe spațiile verzi”;
 23. operează date cu caracter personal, în vederea încheierii proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 24. constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute la art. 10 lit. a), b) și c), potrivit Legii nr. 349 din 6 iunie 2002 (actualizată) pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, modificată și completată de Legea nr. 15/ 2016.