Șef Birou Tehnic-Informatic

Nume - Prenume: ADRIAN ALBULESCU
Adresa 1: B-dul Revolutiei, nr.97, ap. 4A
Telefon: 0257-709850
Program: Luni - Vineri, orele 08:00-17:00

Atribuţii șef birou:

 1. respectă procedurile de sistem și operaționale în vederea atingerii obiectivelor specifice serviciului;
 2.   stabilește obiectivele specifice activităților din serviciul pe care îl conduce și le aduce la cunoștință personalului din subordine; identifică și gestionează riscurile asociate obiectivelor;
 3.  face parte din echipa de gestionare a riscurilor la nivelul Primăriei Municipiului Arad;
 4. evaluează cu personalul din subordine impactul și probabilitatea riscurilor identificate, stabilește expunerea la risc, întocmește planul de acțiune de contracarare a riscurilor, asigură complementarea registrului riscurilor la nivelul serviciului și îl trimite spre avizare Directorului General;
 5. identifică, elaborează, actualizează activitățile procedurale din cadrul serviciului, elaborează procedurile operaționale și fișele de proces (unde este cazul) și gestionează revizuirea acestora ori de câte ori este nevoie;
 6.  răspunde de realizarea obiectivelor specifice pentru procesele operaționale și activitățile din subordine;
 7. implementează cerințele Ordinului nr. 400/ 2015, pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial în cadrul compartimentului de specialitate, prin însușirea, respectarea și difuzarea în cadrul serviciului a prevederilor procedurilor operaționale pe standarde;
 8. completează chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/ managerial pentru serviciul coordonat, îl prezintă spre avizare directorului general și îl predă responsabilului SCIM din cadrul PMA, în vederea întocmirii situației sintetice;
 9. asigură difuzarea și respectarea în cadrul  serviciului a normelor interne de conduită – codul etic, regulamentul intern, dispoziții, note interne etc;
 10. elaborează fișe de post și rapoarte de evaluare a performanțelor profesionale individuale a personalului din subordine;
 11.  întocmește informări privind funcționarea Sistemului de Management al Calității în cadrul serviciului coordonat, stadiul implementării măsurilor corective/ preventive dispuse de managementul de vârf sau rezultate în urma auditurilor interne;
 12.  răspunde de asigurarea condițiilor de derulare a auditurilor planificate pentru serviciul coordonat;
 13. participă la auditul intern împreună cu persoanele nominalizate și prezintă toate datele solicitate de auditori în legătură cu obiectivul auditului;
 14.  inițiază și asigură realizarea acțiunilor corective/ preventive rezultate în urma depistării de neconformități/ posibilității de apariție a neconformităților în cadrul serviciului pe care îl coordonează;
 15.  asigură ducerea la îndeplinire a acțiunilor corective/ preventive, la nivelul serviciului coordonat, inițiate de managementul de vârf sau de RaC PMA;
 16. propune măsuri de îmbunătățire a proceselor în care sunt implicați și inițiază acțiuni preventive;
 17.  difuzează în interiorul serviciului toate documentele Sistemului de Management al Calității, utilizând numai reviziile/ edițiile valabile ale acestora;
 18. împreună cu RaC difuzează documentele actulizate în toate locurile unde a fost difuzat și documentul inițial și răspunde de distrugerea exemplarelor perimate ale documentelor actualizate;
 19. întocmește și menține la zi o listă de evidență a documentelor elaborate intern;
 20. în cazul identificării unor dovezi în ceea ce privește existența unor posibile fraude, acte de corupție sau orice altă activitate ce poate afecta în sens negativ interesele majore ale PMA, aduce deîndată respectivele dovezi la cunoștința șefului ierarhic superior;
 21. conduce, organizează, planifică, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a personalului din subordine, precum și repartizează lucrări în mod echitabil şi în concordanţă cu importanţa postului, pentru personalul din subordine;
 22. verifică, vizează și/ sau propune spre avizare lucrările biroului;
 23. participă la elaborarea sau realizarea unor lucrări de complexitate sau de importanță deosebită, dispuse de conducerea Direcției Generale Poliția Locală Arad;
 24. stabilește măsurile necesare pentru cunoașterea și aplicarea dispozițiilor conducătorilor ierarhici privind activitatea biroului;
 25. analizează și sprijină propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității biroului;
 26. organizează și răspunde de funcționarea neîntreruptă a  mijloacelor de comunicații și informatică, precum și transmiterea la timp a documentelor operative prin sistemul de comunicație;
 27. controlează și asigură cunoașterea permanentă a situației mijloacelor de comunicație și informatică din instituție;
 28. furnizează date privind arhiva de imagini și date care constituie material probatoriu și facilitează analiza evenimentelor înregistrate, la solicitarea organelor abilitate;
 29. propune înzestrarea unității cu tehnică de comunicații și informatică, asigură menținerea lor în perfectă stare de funcționare, controlează exploatarea, întreținerea, depozitarea și ține evidența materialelor de comunicație și informatică;
 30. execută inventarierea anuală a mijloacelor de comunicații și informatică și propune măsuri pentru efectuarea casărilor;
 31. urmărește și intervine pentru exploatarea corectă a mijloacelor de comunicație și informatică și a protecției lor împotriva bruiajului radio;
 32. verifică cazurile care pun în pericol integritatea sistemelor de comunicații și informatică;
 33. dezvoltă sistemele informatice prin cerințe de îmbunătățire;
 34. administrează  rețelele de calculatoare;
 35. gestionează versiunile aplicațiilor software instalate în sistem, atât aplicații de bază cât și specifice;
 36. oferă asistență tehnică de specialitate pentru compartimentele din Direcția Generală Poliția Locală Arad;
 37. administrează rețeaua informatică a Direcției Generale Poliția Locală Arad;
 38. coordonează realizarea rețelelor de calculatoare și alocarea echipamentelor în cadrul instituției;
 39. pune în funcție echipamentele și tehnica de calcul și configurează echipamentele instalate;
 40. implementează și menține protecția sistemelor informatice la atacuri specifice;
 41. participă în comisiile de recepție a echipamentelor informatice, elementelor de rețea sau comunicații IT;
 42. urmărește menținerea în stare de funcționare a instalațiilor tehnice de pază și alarmare, sesizând imediat formațiunea de lucru și conducerea instituției în cazul aparițiilor unor defecțiuni;
 43. întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal subordonat să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;
 44. urmărește respectarea normelor de conduită și disciplină de către personalul biroului;
 45. elaborează şi revizuiește fişele posturilor pentru personalul din subordine, în condiţiile legii;
 46. stabileste atribuţiile şi obiectivele individuale pentru personalul din subordine;
 47. evaluează performanţele profesionale individuale ale personalului din cadrul biroului;
 48. realizează fişa de pontaj lunar pentru personalul din subordine;
 49. stabileste, în condiţiile legii, efectuarea orelor suplimentare peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate nelucrătoare de către personalul din subordine şi propun plata sau recuperarea acestora;
 50. avizează şi urmărește graficul concediului de odihnă al personalului din subordine, corespunzător normelor legale în vigoare şi programelor de activitate ale structurilor conduse;
 51. răspunde de pregătirea profesională a personalului din subordine;
 52. asigură prezenţa personalului din subordine la pregătirea de specialitate, în conformitate cu tematica stabilită;
 53. analizează lunar activitatea biroului și întocmește raport scris despre acesta, pe care îl prezintă superiorilor ierarhici;
 54. îndeplinește atribuții privind implementarea sistemului de control intern managerial, conform legislației în vigoare;
 55. comunică, de îndată,în scris, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de înălcare a legii, altele decât cele stabilite în competența sa, de care a luat la cunoștință cu ocazia îndeplinirii misiunilor și activitaților specifice;