Şef Serviciu Dispecerat și Monitorizare

Nume - Prenume: SILVIU FLORIN CRAINIC 

Adresa: B-dul Revolutiei, nr.97, ap. 4A
Telefon: 0257-709850
Program: Luni - Vineri, orele 08:00-17:00

Atribuţii șef serviciu:

 1. conduce, organizează, planifică, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a personalului Serviciului Dispecerat și Monitorizare;
 2. ia măsuri pentru ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, personalul din subordine să poarte uniforma specifică, cu înscrisuri şi însemne distinctive, conform prevederilor legale;
 3. asigură respectarea de către personalul autorizat a prevederilor protocoalelor încheiate cu deținătorii legali ai bazelor de date (M.A.I.)
 4. urmărește respectarea normelor de conduită și disciplină de către personalul serviciului;
 5. elaborează şi revizuiește fişele posturilor pentru personalul din subordine, în condiţiile legii;
 6. stabileste atribuţiile şi obiectivele individuale pentru personalul din subordine;
 7. evaluează performanţele profesionale individuale ale personalului din cadrul serviciului;
 8. răspunde de pregătirea profesională a personalului din subordine;
 9. analizează lunar activitatea serviciului și întocmește raport scris despre acesta, pe care îl prezintă șefului Direcției Generale Poliția Locală Arad;
 10. îndeplinește atribuții privind implementarea sistemului de control intern managerial, conform legislației în vigoare;
 11.  respectă procedurile de sistem și operaționale în vederea atingerii obiectivelor specifice serviciului;
 12.  stabilește obiectivele specifice activităților din serviciul pe care îl conduce și le aduce la cunoștință personalului din subordine; identifică și gestionează riscurile asociate obiectivelor;
 13. face parte din echipa de gestionare a riscurilor la nivelul Primăriei Municipiului Arad;
 14.  evaluează cu personalul din subordine impactul și probabilitatea riscurilor identificate, stabilește expunerea la risc, întocmește planul de acțiune de contracarare a riscurilor, asigură complementarea registrului riscurilor la nivelul serviciului și îl trimite spre avizare Directorului General;
 15. identifică, elaborează, actualizează activitățile procedurale din cadrul serviciului, elaborează procedurile operaționale și fișele de proces (unde este cazul) și gestionează revizuirea acestora ori de câte ori este nevoie;
 16. răspunde de realizarea obiectivelor specifice pentru procesele operaționale și activitățile din subordine;
 17. implementează cerințele Ordinului nr. 400/ 2015, pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial în cadrul compartimentului de specialitate, prin însușirea, respectarea și difuzarea în cadrul serviciului a prevederilor procedurilor operaționale pe standarde;
 18. completează chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/ managerial pentru serviciul coordonat, îl prezintă spre avizare directorului general și îl predă responsabilului SCIM din cadrul PMA, în vederea întocmirii situației sintetice;
 19. asigură difuzarea și respectarea în cadrul  serviciului a normelor interne de conduită – codul etic, regulamentul intern, dispoziții, note interne etc;
 20. elaborează fișe de post și rapoarte de evaluare a performanțelor profesionale individuale a personalului din subordine;
 21. întocmește informări privind funcționarea Sistemului de Management al Calității în cadrul serviciului coordonat, stadiul implementării măsurilor corective/ preventive dispuse de managementul de vârf sau rezultate în urma auditurilor interne;
 22. răspunde de asigurarea condițiilor de derulare a auditurilor planificate pentru serviciul coordonat;
 23. participă la auditul intern împreună cu persoanele nominalizate și prezintă toate datele solicitate de auditori în legătură cu obiectivul auditului;
 24. inițiază și asigură realizarea acțiunilor corective/ preventive rezultate în urma depistării de neconformități/ posibilității de apariție a neconformităților în cadrul serviciului pe care îl coordonează;
 25. asigură ducerea la îndeplinire a acțiunilor corective/ preventive, la nivelul serviciului coordonat, inițiate de managementul de vârf sau de RaC PMA;
 26. propune măsuri de îmbunătățire a proceselor în care sunt implicați și inițiază acțiuni preventive;
 27. difuzează în interiorul serviciului toate documentele Sistemului de Management al Calității, utilizând numai reviziile/ edițiile valabile ale acestora;
 28. împreună cu RaC difuzează documentele actulizate în toate locurile unde a fost difuzat și documentul inițial și răspunde de distrugerea exemplarelor perimate ale documentelor actualizate;
 29. întocmește și menține la zi o listă de evidență a documentelor elaborate intern;
 30. în cazul identificării unor dovezi în ceea ce privește existența unor posibile fraude, acte de corupție sau orice altă activitate ce poate afecta în sens negativ interesele majore ale PMA, aduce deîndată respectivele dovezi la cunoștința șefului ierarhic superior.