Şef Serviciu disciplina în construcţii și Compartimentul Control, Publicitate și Afișaj Stradal

Nume - Prenume: CORINA RODICA PECICAN
Adresa: B-dul Revolutiei, nr.74
Telefon/FAX: 0257-709924
Telefon: 0357-432181
Program: Luni - Vineri, orele 08:00-17:00

Atribuții șef serviciu:

 1. organizează, planifică, conduce și controlează activitatea functionarilor publici din cadrul serviciului;
 2. verifică şi semnează adresele, referatele, răspunsurile la petiţii etc., întocmite şi redactate de către funcţionarii publici din cadrul serviciului;
 3. gestionează şi asigură circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea lor;
 4. controlează respectarea disciplinei în autorizare pe raza teritoriului administrativ al Municipiului Arad, privind:
  - emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare;
  - executarea lucrărilor de construcţii numai pe bază de autorizaţii valabile;
  - executarea lucrărilor de construcţii cu respectarea prevederilor autorizaţiilor de construire/desfiinţare şi a proiectelor tehnice;
 5. controlează avizarea, executarea şi recepţionarea calitativă a lucrărilor edilitar - gospodăreşti pe teritoriul administrativ al Municipiului Arad;
 6. efectuează controale pentru identificarea persoanelor care execută lucrări pe terenul aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Arad, fără aviz de săpătură sau cu încălcarea prevederilor acestuia ori care nu refac, în termenul stabilit, spaţiile afectate de lucrările de săpătură, la structura şi forma iniţială;
 7. verifică şi identifică imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;
 8. verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;
 9. controlează legalitatea amplasării materialelor de publicitate;
 10. se deplasează pe teren în vederea soluţionării petiţiilor;
 11. cercetează la faţa locului şi analizează detaliat toate aspectele sesizate în petiţii;
 12. întocmeşte şi redactează răspunsurile la petiţii, cu indicarea temeiului legal al soluţiei adoptate;
 13. constată contravenţiile prevăzute în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările şi completările ulterioare, din sfera de competenţă a organelor de control ale administraţiei publice locale, precum şi în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 235 din 30 iulie 2015 de aprobare a Regulamentului privind avizarea, executarea, urmărirea şi recepţionarea calitativă a lucrărilor edilitar - gospodăreşti (carosabil, trotuare, platforme, alei şi zone verzi) din municipiul Arad;
 14. constată infracţiunile prevăzute în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. întocmeşte note sau procese verbale de constatare a infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 16. întocmeşte şi redactează sesizări în legătură cu infracţiunile constatate şi le înaintează organelor de urmărire penală;
 17. întocmeşte şi redactează somaţii pentru desfiinţarea construcţiilor realizate ilegal pe terenul aparţinând domeniului public;
 18. participă la acţiunile de demolare a construcţiilor de orice fel, în calitate de reprezentant al autorităţii administraţiei publice locale;
 19. verifică îndeplinirea, în termenele stabilite, a măsurilor dispuse în procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi în somaţiile emise;
 20. ţine evidenţa proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor încheiate de către funcţionarii publici din cadrul serviciului;
 21. completează registrul de evidenţă a proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;
 22. înaintează la organul fiscal competent procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, în vederea executării amenzilor neachitate în termenul legal;
 23. se documentează cu privire la conţinutul noilor acte normative;
 24. dă relaţii în legătură cu legislaţia în vigoare;
 25. operează date cu caracter personal, în vederea încheierii proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

 

Atribuții funcție de execuție:

 1. controlează autorizarea, executarea şi recepţionarea calitativă a lucrărilor edilitar - gospodăreşti pe teritoriul administrativ al Municipiului Arad;
 2. efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii a părţii carosabile şi pietonale;
 3. verifică şi identifică imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;
 4. verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;
 5. controlează legalitatea amplasării materialelor de publicitate;
 6. participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie de construire pe domeniul public sau privat al Municipiului Arad ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;
 7. se deplasează pe teren în vederea soluţionării petiţiilor;
 8. cercetează la faţa locului şi analizează detaliat toate aspectele sesizate în petiţiile repartizate;
 9. întocmeşte şi redactează răspunsurile la petiţiile repartizate, cu indicarea temeiului legal al soluţiei adoptate;
 10. constată contravenţiile prevăzute în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările și completările ulterioare, din sfera de competenţă a organelor de control ale administraţiei publice locale, precum şi în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 235 din 30 iulie 2015 privind aprobarea Regulamentului privind avizarea, autorizarea, executarea, urmărirea şi recepţionarea calitativă a lucrărilor edilitar - gospodăreşti (carosabil, trotuare, platforme, alei şi zone verzi) din municipiul Arad;
 11. întocmeşte procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;
 12. aplică sancţiunile contravenţionale sau, după caz, înaintează Primarului Municipiului Arad procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmite, în vederea aplicării sancţiunilor contravenţionale principale şi a celor complementare;
 13. îndeplineşte procedura de comunicare a proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;
 14. întocmeşte şi redactează sesizări în legătură cu infracţiunile constatate şi le înaintează, după ce au fost semnate, organelor de urmărire penală;
 15. întocmeşte şi redactează somaţii pentru desfiinţarea construcţiilor realizate ilegal pe terenul aparţinând domeniului public;
 16. verifică îndeplinirea, în termenele stabilite, a măsurilor dispuse în procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi în somaţiile emise;
 17. completează registrul de evidenţă a proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi actualizează evidenţa computerizată a acestora;
 18. înaintează la organul fiscal competent procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în vederea executării amenzilor neachitate în termenul legal;
 19. operează date cu caracter personal, în vederea încheierii proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;
 20. verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;
 21. controlează legalitatea amplasării materialelor de publicitate;
 22. primeşte de la şeful de serviciu petiţiile repartizate pentru soluţionare;
 23. se deplasează pe teren în vederea soluţionării petiţiilor;
 24. cercetează la faţa locului şi analizează detaliat toate aspectele sesizate în petiţiile repartizate;
 25. întocmeşte şi redactează răspunsurile la petiţiile repartizate, cu indicarea temeiului legal al soluţiei adoptate;
 26. întocmeşte procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;
 27. aplică sancţiunile contravenţionale sau, după caz, înaintează Primarului Municipiului Arad procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmite, în vederea aplicării sancţiunilor contravenţionale principale şi a celor complementare;
 28. îndeplineşte procedura de comunicare a proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;
 29. constată infracţiunile prevăzute în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 30. întocmeşte note sau procese verbale de constatare a infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 31. întocmeşte şi redactează sesizări în legătură cu infracţiunile constatate şi le înaintează, după ce au fost semnate, organelor de urmărire penală;
 32. întocmeşte şi redactează somaţii pentru desfiinţarea firmelor/reclamelor de pe terenul aparţinând domeniului public;
 33. verifică îndeplinirea, în termenele stabilite, a măsurilor dispuse în procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi în somaţiile emise;
 34. înaintează la organul fiscal competent procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în vederea executării amenzilor neachitate în termenul legal.