Şef Birou Supraveghere Comunitară

Nume - Prenume: IULIAN-MARIAN MEMET
Adresa: Calea Radnei, bl. 108
Telefon: 0257-709943
Program: Luni - Vineri, orele 08:00-17:00

Atribuţii șef birou:

 1. organizează, planifică, îndrumă, controlează și răspunde de activitatea Biroului Supraveghere Comunitară;
 2. răspunde de realizarea calitativă și la termenele stabilite a lucrărilor repartizate Biroului pe care îl conduce;
 3. informează conducerea Poliției Locale Arad asupra principalelor probleme pe care le are de rezolvat sau care s-au rezolvat in absența acesteia; 
 4. stabilește atribuțiile si obiectivele individuale pentru personalul din subordine;
 5. evaluează performanțele profesionale individuale ale personalului din cadrul Biroului Supraveghere Comunitară;
 6. elaborează și revizuiește fișele postului pentru personalul din subordine, în  condițiile legii;
 7. întocmește raportul privind activitatea săptămănală a personalului din subordine și îl prezintă șefului Poliției Locale Arad;
 8. participă în condițiile legii la elaborarea propunerilor de acte normative din domeniul de  activitate al Poliției Locale;
 9. întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;
 10. stabilește, în condițiile legii, efectuarea orelor suplimentare peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate nelucrătoare de către personalul din subordine și propun plata sau recuperarea acestora;
 11. avizează și urmărește graficul concediului de odihnă al personalului din subordine, corespunzător normelor legale în vigoare și programelor de activitate ale Biroului Supraveghere Comunitară;
 12.  realizează fișa de pontaj lunar pentru personalul din subordine, pe care o prezintă Biroului Buget, Financiar, Contabilitate;
 13. analizează și sprijină propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității Biroului;
 14. asigură prezența personalului din subordine la pregătirea de specialitate, în conformitate cu tematica stabilită;
 15. analizează lunar activitatea personalului din subordine;
 16. ia măsuri pentru ca, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, polițiștii locali din subordine să poarte uniforma specifică, cu înscrisuri și însemne distinctive, conform prevederilor legale;
 17. urmărește respectarea normelor de conduită și disciplină de către personalul Biroului Supraveghere Comunitara;
 18. asigură supravegherea persoanelor care desfășoară munca in folosul comunității dispusă de instanțele judecătorești, precum și a persoanelor care desfășoară astfel de muncă, în temeiul prevederilor legale privind venitul minim garantat;
 19. monitorizează și verifică persoanele  care au adoptat animale din adăposturile pentru animale fără stăpăn, în sensul îndeplinirii obligațiilor asumate de către acestea;
 20. identifică locuințele improvizate ale unor persoane fără adăpost, amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului și transmite cele constatate către serviciile specializate din cadrul instituțiilor și autorităților competente;
 21. asigură sprijin serviciilor de ordine publică la identificarea minorilor fără ocrotire părintească, fără acte de stare civilă sau de identitate ,după caz, precum și predarea acestora în familiile naturale sau în plasament în regim de urgență în cadrul serviciului public specializat;
 22. participă și sprijină serviciile oprative din cadrul instituției, respectiv cele de ordine și liniște publică și circulație pe drumurile publice, paza bunurilor, cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstratiilor, procesiunilor, acțiunilor de  pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum si a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;
 23. asigură sprijin in vederea afișării proceselor verbale aflate în debit, la domiciliul/ sediu debitorului;
 24. cooperează cu serviciile de ordine și liniște publică din cadrul instituției în vederea constatării și sancționării în ceea ce  privește nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpăn și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpăn despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat in capturarea si transportul acestora la adăpost;
 25. în exercitarea atribuțiilor, personalul biroului este obligat să poarte uniforma specifică, cu înscrisuri și însemne distinctive, conform prevederilor legale;
 26. îndeplinește atribuții privind implementarea sistemului de control intern managerial, conform legislației în vigoare;
 27. comunică, de îndată, în scris, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competența sa, de care a luat cunoștință cu ocazia îndeplinirii misiunilor și activităților specifice;

 

Atribuții funcție execuție:

 1. asigură supravegherea persoanelor care desfășoară munca în folosul comunității dispusă de instanțele judecătorești, precum și a persoanelor care desfășoară astfel de muncă, în temeiul prevederilor legale privind venitul minim garantat;
 2. monitorizează și verifică persoanele  care au adoptat animale din adăposturile pentru animale fără stăpăn, în sensul îndeplinirii obligațiilor asumate de către acestea;
 3. identifică locuințele improvizate ale unor persoane fără adăpost, amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului și transmite cele constatate către serviciile specializate din cadrul instituțiilor și autorităților competente;
 4. asigură sprijin serviciilor de ordine publică la identificarea minorilor fără ocrotire părintească, fără acte de stare civilă sau de identitate, după caz, precum și pentru predarea acestora în familiile naturale sau în plasament în regim de urgență în cadrul serviciului public specializat;
 5. asigură sprijin în vederea afișării proceselor verbale aflate în debit, la domiciliul/ sediu debitorului;
 6. comunică, de îndată, în scris, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competența sa, de care a luat cunoștință cu ocazia îndeplinirii  activităților specifice;
 7. îndeplinește orice alte atribuții primite de la șeful ierarhic superior, atribuții stabilite prin legi  sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale.
 8. respectă procedurile de sistem și operaționale pentru activitatea pe care o desfășoară în cadrul serviciului, în vederea atingerii obiectivelor specifice serviciului;
 9. asigură ducerea la îndeplinire a acțiunilor preventive / corective inițiate la nivelul serviciului din care face parte, sau inițiate de managmentul de vârf sau de RaC PMA;
 10. propune măsuri de îmbunătățire a procesului din care face parte activitatea desfășurată și inițiază acțiuni preventive;
 11. participă la identificarea riscurilor în cadrul serviciului și la evaluarea acestora;
 12. ia cunoştinţă şi implementează acţiunile prevăzute în Registrul de riscuri al serviciului unde lucrează;
 13. respectă prevederile codului etic, ale regulamentului intern și ale celorlalte norme interne privind conduita în cadrul direcției;
 14. în cazul înregistrărilor privind calitatea, răspunde de:calitatea informațiilor incluse în aceste înregistrări:forma și modul de prezentare a acestora;datarea și semnarea înregistrărilor; utilizarea formularelor codificate stabilite;
 15. îndosariază și păstrează în cadrul serviciului înregistrările pe care le-a întocmit;
 16. pune la dispoziția factorilor responsabili de funcționarea SMC înregistrările calității solicitate;
 17. în cazul identificării unor dovezi în ceea ce privește existența unor posibile fraude, acte de corupție sau orice altă activitate ce poate afecta în sens negativ interesele majore ale PMA, aduce deîndată respectivele dovezi la cunoștința șefului ierarhic superior.