Şef Birou Pază Bunuri şi Valori

Nume - Prenume: MARȚI CRISTIAN GHEORGHE
Adresa: Calea Radnei, bl. 108
Telefon: 0257-709943;
Program: Luni - Vineri, orele 08:00-17:00

Atribuții șef birou:

 1. organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului din subordine, întocmeşte planurile de pază ale obiectivelor din competenţă;
 2. analizează lunar activitatea personalului din subordine;
 3. întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;
 4. răspunde de realizarea calitativă şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate Biroului Pază Bunuri şi Valori;
 5. participă la elaborarea sau realizarea unor lucrări de complexitate sau de importanţă deosebită, dispuse de superiorii ierarhici;
 6. prezintă şi susţine la conducerea instituţiei, lucrările şi corespondenţa elaborate în cadrul serviciului;
 7. stabileşte măsurile necesare pentru cunoaşterea şi aplicarea legilor şi dispoziţiilor conducătorilor ierarhici, pentru domeniile de activitate de care răspund;
 8. urmăreşte şi ia măsuri pentru corecta aplicare a legislaţiei în vigoare în domeniul de activitate al Biroului Pază Bunuri şi Valori;
 9. întocmeşte planurile de acţiune în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru Serviciul Pază Bunuri şi Valori şi le prezintă directorilor generali;
 10. verifică, vizează şi/sau propune spre avizare lucrările Biroului Pază Bunuri şi Valori;
 11. participă, în condiţiile legii, la elaborarea propunerilor de acte normative din domeniul de activitate al Direcției Generale Poliţia Locală;
 12. urmăreşte respectarea normelor de conduită şi disciplină de către personalul din subordine;
 13. analizează şi sprijină propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii compartimentului.

 

Atribuții funcție de execuție:

 1. asigură paza obiectivelor și a bunurilor de interes public și privat stabilite de Consiliul Local al Municipiului Arad, conform planurilor de pază și ordine publică;
 2. asigură supravegherea parcărilor auto, a unităților școlare, a zonelor comerciale și de agrement, a piețelor, a cimitirelor și a altor locuri stabilite prin planurile de pază și ordine publică;
 3. verifică, în timpul serviciului, locurile și punctele vulnerabile, existența și starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice și a sistemelor de pază și alarmare și ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun;
 4. supraveghează ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor stabilite, să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;
 5. verifică obiectivul încredințat spre pază, cu privire la existența unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave; în cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor și a bunurilor, precum și măsuri pentru limitarea consecințelor acestor evenimente, sesizând organele competente.
 6. în situația evenimentelor deosebite sau pentru precizări suplimentare în cazul diverselor situații, se vor contacta telefonic în următoarea ordine: șefii ierarhici, dispeceratul Direcției Generale Poliția Locală, persoanele indicate ca împuterniciți cu paza ai beneficiarului sau conducători ai unității beneficiare (dacă e cazul), numărul de urgență 112;
 7. în caz de avarii produse la instalații, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de substanțe chimice, la rețelele electrice sau telefonice și în orice alte împrejurări de  natură să producă pagube, aduce de îndată la cunoștința celor în drept asemenea evenimente și ia primele măsuri pentru limitarea consecințelor evenimentului;
 8. în caz de incendii, ia imediat măsuri de stingere și de salvare a persoanelor, a bunurilor și a valorilor, sesizând Pompierii și anunțând conducerea unității și Poliția;
 9.  în caz de atac, agentul de pază ia măsuri de respingere a atacului și eventual reține atacatorii, cerând sprijinul Poliției Arad la numărul unic de urgență 112 și anunțând conducerea Direcției Generale Poliția Locală despre eveniment;
 10. sesizează Poliția în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unității și își dă concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin Poliției pentru prinderea infractorilor;
 11. controlează persoanele suspecte sau pe cele care au vădita intenție sau încearcă să aducă prejudicii materiale societății și le predă lucrătorilor de poliție cooperând cu aceștia permanent;
 12. în cazul săvârșirii unei infracțiuni flagrante, ia măsuri de predare a făptuitorului structurilor Poliției Române competente potrivit legii; dacă făptuitorul a dispărut, asigură paza bunurilor, nu permite pătrunderea în câmpul infracțional a altor persoane și anunță unitatea de poliție competentă, întocmind totodată proces-verbal cu cele constatate;
 13. cooperează cu celelalte forțe de ordine abilitate să execute controale privind paza și le ajută în rezolvarea unor situații ce pot apărea; acționează, la solicitarea personalului instituției, pe toată suprafața obiectivului, pentru împiedicarea comiterii unor acte antisociale, a unor acțiuni contravenționale sau infracționale, colaborează cu persoanele împuternicite de conducerea unității pentru depistarea elementelor negative din unitate;
 14. oprește și legitimează persoanele despre care există date sau indicii că au săvârșit infracțiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii.