Serviciul Disciplina în construcţii

Atribuţiile specifice ale poliţiştilor locali din cadrul Serviciului Disciplina în construcţii sunt:

a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;
b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;
c) participă la acţiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al municipiului Arad ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;
d) constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului structurii de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, primarului municipiului Arad sau persoanei împuternicite de acesta;
e) pentru contravenţiile constatate în cazul nerespectării normelor privind executarea lucrărilor de construcţii se vor stabili măsurile necesare intrării în legalitate, în condiţiile legii;
f) întocmesc şi redactează sesizări în legătură cu infracţiunile constatate în timpul desfăşurării activităţii, pe care le înaintează organelor de urmărire penală;
g) verifică existenţa autorizaţiei de construire şi respectarea documentaţiei tehnice autorizate pentru lucrările de construcţii;
h) verifică şi identifică imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;
i) verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;
j) verifică legalitatea amplasării materialelor de publicitate;
k) verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor municipiului Arad, legate de problemele specifice serviciului;
l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.