Biroul Evidență Procese-Verbale și Identificări Persoane

Personalul din cadrul Biroului Evidență Procese-Verbale și Identificări Persoane are următoarele atribuţii:

 1. organizează și coordonează activitatea de comunicare internă și externă a documentelor;
 2. organizează și coordonează activitatea de evidență a proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor aplicate de personalul operativ al instituției;
 3. organizează și coordonează activitatea de gestiune a sesizărilor, petițiilor și a adreselor;
 4. organizează și coordonează activitatea de relații publice și mass-media;
 5. coordonează activitatea de secretariat;
 6. urmărește și monitorizează registrul de arhivă;
 7. păstrează evidența deciziilor emise de conducerea instituției și asigură transmiterea acestora către cei interesați;
 8. întocmeşte si organizează mapa zilnică de presă, cuprinzând materialele referitoare la instituţia Poliţia Locală Arad;
 9. realizează zilnic și prezintă conducerii un raport detaliat privind menţiunile esenţiale din presă referitoare la Poliţia Locală Arad;
 10. răspunde de transmiterea corespondenţei Poliţiei Locale Arad, prin curierat rapid; primeşte, înregistrează, repartizează şi predă corespondenţa internă şi externă şi o transmite la destinatari prin fax, poștă, e-mail;
 11. primește și transmite, cu celeritate, serviciilor din cadrul Poliţiei Locale Arad, toate reclamaţiile şi sesizările cetăţenilor municipiului Arad;
 12. semnează registrul de intrare şi ieşire a corespondenţei, condica de expediere a corespondenţei, registrul de evidenţă a audienţelor, registrul de evidenţă a sesizărilor etc.;
 13. întocmeşte şi ţine evidenţa ordinelor de deplasare (delegare) a angajaţilor instituţiei;
 14. asigură îndeplinirea prevederilor legale privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 15. asigură buna desfăşurare a activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 16. răspunde de respectarea legii privind liberul acces la informaţiile de interes public, asigurându-se că răspunsurile în baza legii mai sus-menţionate sunt date în termenul stipulat de lege;
 17. elaborează şi dă publicităţii raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public, raportul anual de activitate al Poliţiei Locale Arad şi buletinul informativ lunar, cuprinzând informaţii de interes public privind activitatea instituţiei;
 18. elaborează Strategia de Comunicare şi Imagine a Poliţiei Locale Arad şi urmăreşte punerea în aplicare a acesteia;
 19. elaborează studii şi strategii şi formulează propuneri, sugestii şi observaţii necesare eficientizării proceselor de comunicare intra şi inter-instituţională a Poliției Locale Arad;
 20. coordonează activitatea de pregătire fizică și profesională a personalului operativ al instituției;
 21. urmăreşte şi realizează arhivarea documentelor în conformitate cu dispoziţiile legale în materie;
 22. ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din cadrul serviciilor și birourilor împuternicite să aplice sancțiuni;
 23. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, conform competenţei profesionale.