Biroul Achiziţii Publice, Administrativ

Biroul Achiziţii Publice, Administrativ, aflat în subordinea directorului general adjunct, îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) urmăreşte asigurarea aprovizionării Poliţiei Locale Arad;
b) verifică modul de aprovizionare şi dotare a biroului cu echipament şi aparatura necesară;
c) elaborează documentaţiile specifice şi asigură respectarea legislaţiei achiziţiilor publice;
d) iniţiază şi organizează proceduri de achiziţie publică, urmăreşte derularea contractelor în urma procedurilor de achiziţie publică şi întocmirea documentaţiei pentru efectuarea plăţii facturilor, primeşte şi verifică documentele remise de structurile din cadrul Poliţiei Locale Arad, privind necesitatea efectuării unor achiziţii;
e) răspunde de respectarea prevederilor legale privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, aşa cum sunt reglementate de O.U.G. nr. 34/ 2006,
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
f) realizează licitaţii publice în conformitate cu legislaţia în vigoare;
g) realizează planul de achiziţii publice, urmăreşte încadrarea procedurilor în planul anual al achiziţiilor publice, centralizează necesarul, în vederea întocmirii proiectului de buget pentru anul următor;
h) întocmeşte note de fundamentare, propuneri şi angajamente bugetare în materie de achiziţii publice, comenzi, note de constatare – în urma testării de piaţă în cazul achiziţiilor directe – în vederea identificării celei mai avantajoase oferte, ordonanţări de plată, referate şi decizii de constatare a comisiei de licitaţie, procesul verbal de deschidere şi adjudecare a ofertelor, notele justificative – acolo unde este cazul – etc.;
i) clasifică produsele, serviciile, lucrările ce urmează a fi achiziţionate, după codurile CPV;
j) transmite spre publicare anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire, inclusiv pe cele de tip erată la respectivele anunţuri, în SEAP (sistemul electronic de achiziţii publice).
k) răspunde de organizarea şi executarea inventarierii patrimoniului şi de buna organizare a lucrărilor de inventariere a elementelor de activ şi pasiv potrivit prevederilor Legii Contabilităţii nr. 82/1991, republicată, precum şi ale Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii conform Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009;
l) întocmeşte situaţia privind estimarea cheltuielilor necesare în vederea întocmirii planului de achiziţi;
m) asigură evidenţa bunurilor de orice fel aflate în patrimoniul instituţiei, pe întreaga durată de viaţă a acestora pentru a oferi informaţiile necesare fundamentării deciziilor de înlocuire, reparare, recondiţionare, scoatere din folosinţă, declasare, casare, transfer, cedare fără plată, precum şi a altor decizii privind exploatarea lor;
n) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, conform competenţei profesionale.
 
În ceea ce priveşte activitatea de „administrativ”, are următoarele atribuţii:
a) asigură condiţiile corespunzătoare în spaţiile destinate desfăşurării activităţii personalului din toate compartimentele;
b) controlează modul de folosire a bunurilor mobile şi imobile;
c) face propuneri privind reparaţiile instalaţiilor din dotare, urmărind executarea lor şi participă la recepţia finală;
d) urmăreşte şi controlează modul de funcţionare a alimentării cu energie electrică şi termică, a gazelor, a alimentării cu apă;
e) organizează şi asigură serviciile de curăţenie în cadrul instituţiei;
f) asigură dotarea cu materiale igienico-sanitare, echipamente de lucru şi de protecţie a personalului din cadrul instituţiei;
g) coordonează activităţile de exploatare şi întreţinere în vederea bunei funcţionări a autoturismelor, autoutilitarelor şi mopedelor care alcătuiesc parcul auto al Poliţiei
Locale Arad;
h) asigură alimentarea autovehiculelor predând pe bază de semnatură bonurile valorice de combustibil la conducătorii auto sau coordonatorii de compartimente care au în dotare autovehicule;
i) centralizează foile de parcurs conţinând kilometrii efectuaţi în regim de şosea/ municipiu sau vară/ iarnă, bonurile ataşate şi întocmeşte astfel FAZ (foile de parcurs
zilnice);
j) centralizează şi întocmeşte situaţia lunară a stocului iniţial de combustibil, al alimentărilor, consumurilor şi stocurilor finale pentru fiecare autovehicul şi pentru
întregul parc auto; informează conducerea cu privire la acestea şi înaintează situaţia lunară la Biroul Buget, Finante, Contabilitate;
k) asigură condiţiile în termen, dacă este cazul, pentru exectuarea reviziilor anuale, la limită de kilometri, a reparaţiilor curente, ITP etc., în ateliere service autorizate sau reprezentanţe auto;
l) asigură la termen achiziţionarea serviciilor de tip RCA, Casco, Rovignetă, după caz;
m) asigură achiziţionarea de servicii sau bunuri necesare bunei exploatări a vehiculelor din cadrul parcului auto al Poliţiei Locale Arad;
n) asigură, prin gestionarul desemnat, gestiunea fizică a stocului de marfă.