Atribuții - director general

Atribuţiile directorului general Art. 27 din HCLM nr.11 / 27.01.2011
(1) Directorul general îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul Primarului, este şef al întregului personal din subordine şi are următoarele atribuţii:

 1. organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a Politiei Locale Arad;
 2. întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;
 3. asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale;
 4. răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;
 5. aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele din competenţă;
 6. studiază şi propune unităţilor beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehnice şi a sistemelor d alarmare împotriva efracţiei;
 7. analizează trimestrial activitatea Politiei Locale Arad şi indicatorii de performanţă stabiliţi de comisia locală de ordine publică;
 8. asigură informarea operativă a Consiliului Local al Municipiului Arad, a structurii teritoriale corespunzătoare a Poliţiei Române, precum şi a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activităţii poliţiei locale;
 9. reprezintă Poliţia Locală Arad în relaţiile cu alte instituţii ale statului, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege;
 10. asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii;
 11. propune Primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activităţii;
 12. asigură măsuri pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor şi a reclamaţiilor cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale;
 13. organizează şi participă la audienţele cu cetăţenii;
 14. întocmeşte sau aprobă aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenţei;
 15. coordonează activitatea de evidenţă, aprovizionare, repartizare, întreţinere şi de păstrare, în condiţii de siguranţă, a armamentului şi a muniţiei din dotare;
 16. urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora;
 17. întreprinde măsuri de aprovizionare şi menţinere în stare de funcţionare a aparaturii de pază şi alarmare, radiocomunicaţii şi a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază şi ordine;
 18. menţine legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfăşoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi propune măsurile necesare pentru creşterea eficienţei pazei;
 19. analizează contribuţia funcţionarilor publici din Politia Locala Arad la menţinerea ordinii şi liniştii publice, la constatarea contravenţiilor în domeniile prevăzute de lege şi ia măsuri de organizare şi îmbunătăţire a acesteia;
 20. organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către funcţionarii publici din poliţia locală;
 21. organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;
 22. organizează activităţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;
 23. numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, ale raporturilor de muncă ale personalului din Poliţia Locală Arad ;
 24. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

(2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, şeful Poliţiei Locale Arad emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine.